Włącz się z nami do ruchu
Najbliższy kurs:  

20.06.2024 17:00

Zajęcia teoretyczne na sali lub on-line

Informacje Ogólne

 

Projekt Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r.ż. realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Numer wniosku: RPMA. 08.02.00-14-4077/16
Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: VIII Rozwój rynku pracy
Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020: 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujcych pracy biernych zawodowo
 

Nazwa wnioskodawcy: „AS” OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW i INSTRUKTORÓW Marcin Suwała
Planowany okres realizacji projektu: od 01.10.2016 do 31.12.2017
Wartość ogółem (zł): 586 462,22
Wydatki kwalifikowalne (zł): 586 462,22
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 553 262,22
Wkład UE (zł): 469 169,78
% dofinansowania – 94,34 %